00:55
00:05 میان برنامه
01:00
01:43 فیلم سینمایی بوی پیراهن یوسف
02:43
00:03 میان برنامه
02:46
00:20 بازپخش دشت بهشت
03:06
00:02 میان برنامه
03:08
00:30 دنیای زیر آب
03:38
00:05 میان برنامه
03:43
00:10 خلوت دل
03:53
01:30 تسبیح صبا
05:23
00:27 کاوش در اعماق خلیج فارس
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:02 میان برنامه
06:02
02:10 زنده دعای ندبه
08:12
00:03 میان برنامه
08:15
00:50 زنده سفرنامه صبا
09:05
00:04 پیام بازرگانی
09:09
00:45 بازپخش مجموعه داستانی آرماندو
09:54
00:04 میان برنامه
09:58
01:05 طرحی برای فردا
11:03
00:04 میان برنامه
11:07
01:15 زنده مناظره
12:22
00:35 گزارش هفتگی
12:57
00:15 اذان
13:12
00:40 شما و سیما
13:52
00:06 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:40 عصر
15:25
00:05 تیزر برنامه ها
15:30
00:20 بازپخش دشت بهشت
15:50
00:05 میان برنامه
15:55
00:05 پیام بازرگانی
16:00
01:35 فیلم سینمایی نفوذی
17:35
00:05 پیام بازرگانی
17:40
00:05 شملک
17:45
00:25 ویژه آزادگان
18:10
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام بازرگانی
19:20
00:05 میان برنامه
19:25
00:40 بازپخش دستپخت
20:05
00:21 اذان
20:26
00:22 ویژه برنامه
20:48
00:05 میان برنامه
20:53
00:05 پیام بازرکانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام بازرگانی
21:50
00:15 میان برنامه
22:05
00:05 تیزر برنامه ها
22:10
00:05 پیام بازرگانی
22:15
00:52 خلاصه مجموعه داستانی آرماندو
23:07
00:03 تیزر برنامه ها
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:15 زنده ورزش ومردم

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد