00:00
00:45 گزارش یک کودتا
00:45
00:10 بازپخش فوتون
00:55
00:05 میان بر نامه
01:00
00:50 گزینه 4
01:50
00:05 میان بر نامه
01:55
01:55 بازپخش جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
03:50
00:05 میان برنامه
03:55
00:45 مجله کتاب
04:40
00:05 میان بر نامه
04:45
00:25 اذان صبح
05:10
00:05 میان بر نامه
05:15
00:45 سخنرانی آیت اله مصباح
06:00
00:15 پخش
06:15
00:25 بازپخش عالم آل محمد
06:40
00:05 میان بر نامه
06:45
00:10 فوتون
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:25 بازپخش چهار سوی علم
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
00:25 بازپخش 1452
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
01:15 زنده طلوع
09:15
00:10 بازپخش فوتون
09:25
00:30 یادگیری آسان
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:55 بازپخش رو در رو
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
01:15 جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
12:15
00:05 میان بر نامه
12:20
00:15 سخنرانی تد
12:35
00:30 تکیه بر باد
13:05
00:25 اذان ظهر
13:30
00:25 1452
13:55
01:10 زنده مهمان خانه
15:05
00:05 میان بر نامه
15:10
00:30 بازپخش چهار سوی علم
15:40
00:10 بازپخش فوتون
15:50
00:05 میان بر نامه
15:55
00:45 زنده گزینه 4
16:40
00:15 بازپخش سخنرانی تد
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:25 یک فیلم یک پزشک
17:25
00:05 میان بر نامه
17:30
00:30 یاد گیری آسان
18:00
00:45 سریال ایرانی شیخ بهایی
18:45
01:15 بازپخش شوکران
20:00
00:25 زنده خبر و اذان مغرب
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:10 فوتون
20:40
00:05 میان بر نامه
20:45
00:25 مکعب
21:10
00:05 میان بر نامه
21:15
00:55 مستند کودتا
22:10
00:05 میان برنامه
22:15
00:25 تیتر 4
22:40
00:15 زنده منبع موثق
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 برداشت آخر
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد