00:00
00:50 مستند خارجی
00:50
00:10 بازپخش فوتون
01:00
00:50 مستند درخواستی ماهور
01:50
00:05 میان بر نامه
01:55
01:20 بازپخش جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
03:15
00:05 میان بر نامه
03:20
01:15 بازپخش پیشران
04:35
00:25 اذان صبح
05:00
00:05 میان بر نامه
05:05
00:40 سخنرانی مذهبی
05:45
00:15 میان بر نامه
06:00
00:25 دلنوازان
06:25
00:05 میان بر نامه
06:30
00:10 ایما
06:40
00:05 میان بر نامه
06:45
00:25 بازپخش چهار سوی علم
07:10
00:05 میان بر نامه
07:15
00:25 بازپخش 1452
07:40
00:05 میان بر نامه
07:45
01:00 بازپخش معرفت
08:45
00:15 ایما
09:00
00:40 بازپخش طراحی های عظیم
09:40
00:05 میان بر نامه
09:45
01:15 بازپخش این جا
11:00
00:05 میان بر نامه
11:05
01:30 جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
12:35
00:05 میان بر نامه
12:40
00:15 سخنرانی تد
12:55
00:05 میان بر نامه
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:25 1452
13:50
00:15 سخنرانی تد
14:05
01:00 سیاره آبی
15:05
00:05 میان بر نامه
15:10
00:45 چهار سوی علم
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:40 رویای آهنی
16:40
00:15 بازپخش منبع موثق
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:25 یک فیلم یک پزشک
17:25
00:05 میان بر نامه
17:30
00:30 سرزمین ستاره ها
18:00
00:45 سریال ایرانی شیخ بهایی
18:45
00:10 سخنرانی تد
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 گستره شریعت
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر و اذان مغرب
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
02:00 سینما 4
22:30
00:05 میان بر نامه
22:35
00:25 جادوی تاریخ
23:00
00:55 تئاتر تلویزیونی
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد