00:00
00:55 سریال ایرانی
00:55
00:05 میان بر نامه
01:00
00:45 بازپخش گزینه 4
01:45
00:05 میان بر نامه
01:50
00:55 بازپخش چهار سوی علم
02:45
00:05 میان بر نامه
02:50
00:25 بازپخش مستند داخلی
03:15
00:05 میان بر نامه
03:20
00:10 بازپخش فوتون
03:30
00:05 میان بر نامه
03:35
00:25 بازپخش مکعب
04:00
00:05 میان بر نامه
04:05
00:30 تفسیر قرآن
04:35
01:25 پیشران و اذان صبح
06:00
00:15 پخش
06:15
00:55 بازپخش سریال ایرانی
07:10
00:05 میان بر نامه
07:15
00:40 چهار سوی علم
07:55
00:05 بازپخش میان بر نامه
08:00
00:45 معرفت
08:45
00:05 میان بر نامه
08:50
00:25 خواب آشفته
09:15
00:05 میان بر نامه
09:20
00:30 بازپخش یادگیری آسان
09:50
00:10 میان بر نامه
10:00
01:15 بازپخش این جا
11:15
00:05 میان بر نامه
11:20
00:30 بازپخش مستند ایران
11:50
00:25 اذان ظهر
12:15
00:05 میان بر نامه
12:20
00:20 تفسیر قرآن
12:40
00:05 میان بر نامه
12:45
00:10 بازپخش فوتون
12:55
00:05 میان بر نامه
13:00
00:55 بازپخش شبهای هنر
13:55
00:05 میان بر نامه
14:00
01:15 زاویه
15:15
00:05 میان بر نامه
15:20
00:35 بازپخش چهار سوی علم
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه 4
16:45
00:15 کتاب و دیگر هیچ
17:00
00:15 سخنرانی تد
17:15
00:05 میان بر نامه
17:20
00:30 زنده یاد گیری آسان
17:50
00:05 میان بر نامه
17:55
00:30 اذان مغرب
18:25
00:05 میان بر نامه
18:30
00:30 بازپخش مستند خارجی
19:00
00:55 گستره شریعت
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
01:30 بازپخش سینمایی
22:00
00:05 میان بر نامه
22:05
00:30 مستند داخلی
22:35
00:10 شفیعی کدکنی
22:45
00:05 میان بر نامه
22:50
01:10 زنده سینما گرام

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد