00:00
00:20 هیئت مدیره
00:20
00:15 پخش
00:35
00:50 روشنا
01:25
00:05 میان برنامه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
01:45 نود
03:40
00:20 ثمرقند
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:35 بازپخش کتاب باز
05:35
00:05 بازپخش میان برنامه
05:40
00:20 بازپخش بیم و امید
06:00
01:30 بازپخش باهمستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:35 بازپخش هیئت مدیره
08:20
00:15 بازپخش پخش
08:35
00:50 بازپخش روشنا
09:25
00:05 بازپخش میان برنامه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
01:45 بازپخش نود
11:35
00:05 بازپخش میان برنامه
11:40
00:20 بازپخش ثمرقند
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:35 بازپخش هیئت مدیره
13:35
00:20 بازپخش بیم وامید
13:55
00:05 بازپخش میان برنامه
14:00
01:30 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
01:45 بازپخش نود
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:45 مسابقه آماده باش
21:45
00:15 قهرمانان
22:00
01:15 زنده با همستان
23:15
00:15 طنین انقلاب
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 ماه و پلنگ

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد