00:00
00:35 ماه و پلنگ
00:35
00:55 خندوانه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:50 لبه آتش
02:45
00:50 بازپخش کودکانه
03:35
00:05 بازپخش میان برنامه
03:40
00:15 بازپخش قهرمانان
03:55
00:05 بازپخش میان برنامه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:45 بازپخش مسابقه آماده باش
05:45
00:15 بازپخش پخش
06:00
01:15 بازپخش با همستان
07:15
00:15 بازپخش طنین انقلاب
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش ماه و پلنگ
08:35
00:55 بازپخش خندوانه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:50 سمت خدا
10:45
00:50 بازپخش کودکانه
11:35
00:05 بازپخش میان برنامه
11:40
00:15 بازپخش قهرمانان
11:55
00:05 بازپخش میان برنامه
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:45 بازپخش مسابقه آماده باش
13:45
00:15 بازپخش پخش
14:00
01:15 بازپخش باهمستان
15:15
00:15 بازپخش طنین انقلاب
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:50 بازپخش ماه و پلنگ
16:35
00:55 بازپخش خندوانه
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:40 کتاب باز
21:35
00:25 بیم و امید
22:00
01:30 زنده باهمستان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 هیئت مدیره

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد