00:00
00:35 هم سایه ها
00:35
00:55 روشنا
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:50 کودک شو
02:45
00:45 بازپخش محله گل و بلبل
03:30
00:25 بازپخش دیشلیک
03:55
00:05 بازپخش میان برنامه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:25 بازپخش اشرف همزاد شاه
05:25
00:05 بازپخش میان برنامه
05:30
00:25 بازپخش بازی تاج و نفت
05:55
00:05 بازپخش میان برنامه
06:00
01:00 بازپخش با همستان
07:00
00:25 بازپخش مسیر
07:25
00:05 بازپخش میان برنامه
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش هم سایه ها
08:35
00:55 بازپخش روشنا
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:50 بازپخش کودک شو
10:45
00:45 بازپخش محله گل و بلبل
11:30
00:25 بازپخش دیشلیک
11:55
00:05 بازپخش میان برنامه
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:25 بازپخش اشرف همزاد شاه
13:25
00:05 بازپخش میان برنامه
13:30
00:25 بازپخش بازی تاج ونفت
13:55
00:05 بازپخش میان برنامه
14:00
01:00 بازپخش با همستان
15:00
00:25 بازپخش مسیر
15:25
00:05 بازپخش میان برنامه
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:45 بازپخش هم سایه ها
16:30
00:05 بازپخش میان برنامه
16:35
00:55 بازپخش روشنا
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:10 پخش
19:10
01:15 سینمایی آرزو
20:25
00:05 میان برنامه
20:30
00:45 زنده کنکاش
21:15
00:05 میان برنامه
21:20
00:40 ایران شهر
22:00
01:30 زنده با همستان - عبدالرحمانی
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 دلدادگان

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد