00:00
00:30 دلدادگان
00:30
00:05 میان برنامه
00:35
00:25 لحظه دیدار سری جدید
01:00
00:25 بازپخش مسیر
01:25
00:05 بازپخش میان برنامه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:45 مسابقه ضد گلوله - سری هشت
02:40
00:05 بازپخش میان برنامه
02:45
01:15 بازپخش سینمایی آرزو
04:00
00:10 بازپخش پخش
04:10
00:45 بازپخش کنکاش
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:10 جایی که نمی شناختیم
05:10
00:40 بازپخش ایران شهر
05:50
00:10 بازپخش پخش
06:00
01:30 بازپخش باهمستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:45 بازپخش دلدادگان
08:30
00:25 بازپخش لحظه دیدار سری جدید
08:55
00:05 بازپخش میان برنامه
09:00
00:25 بازپخش مسیر
09:25
00:05 بازپخش میان برنامه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
01:00 مسابقه هوش برتر
10:55
00:05 بازپخش میان برنامه
11:00
01:20 بازپخش سینمایی آرزو
12:20
00:05 بازپخش میان برنامه
12:25
00:45 بازپخش کنکاش
13:10
00:05 بازپخش میان برنامه
13:15
00:40 بازپخش ایران شهر
13:55
00:05 بازپخش میان برنامه
14:00
01:30 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:45 بازپخش دلدادگان
16:30
00:05 بازپخش میان برنامه
16:35
00:25 بازپخش لحظه دیدار سری جدید
17:00
00:25 بازپخش مسیر
17:25
00:05 بازپخش میان برنامه
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:10 پخش
19:10
01:30 سینمایی فرشته
20:40
00:05 میان برنامه
20:45
00:30 زنده خانه مهر - ابراهیمی
21:15
00:05 میان برنامه
21:20
00:35 مسابقه دوربین
21:55
00:05 میان برنامه
22:00
01:15 زنده با همستان- فرید زاده
23:15
00:15 پخش
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 میان برنامه
23:45
00:15 کلاه پهلوی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد