00:00
00:40 کلاه پهلوی
00:40
00:50 اینجا ایران
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:30 نیمه پنهان ماه - سری سه
02:25
00:50 بازپخش کودکانه
03:15
01:30 بازپخش سینمایی فرشته
04:45
00:05 بازپخش میان برنامه
04:50
00:35 بازپخش آداب و رسوم اردبیلی
05:25
00:35 بازپخش مسابقه دوربین
06:00
01:15 بازپخش با همستان
07:15
00:15 بازپخش پخش
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:55 بازپخش کلاه پهلوی
08:40
00:50 بازپخش اینجا ایران
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:30 بازپخش نیمه پنهان ماه - سری سه
10:25
00:50 بازپخش کودکانه
11:15
00:05 بازپخش میان برنامه
11:20
01:30 بازپخش سینمایی فرشته
12:50
00:35 بازپخش آداب و رسوم اردبیلی
13:25
00:35 بازپخش مسابقه دوربین
14:00
01:15 بازپخش باهمستان
15:15
00:15 بازپخش پخش
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:55 بازپخش کلاه پهلوی
16:40
00:50 بازپخش اینجا ایران
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر - ستوده
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:35 طعم زندگی
21:35
00:25 بازی تاج و نفت
22:00
01:00 با همستان - ولی زاده
23:00
00:25 جهان کالا
23:25
00:05 میان برنامه
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:20 هم سایه ها

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد