00:00
00:30 دلدادگان
00:30
00:05 میان برنامه
01:30
00:20 زنده خبر
02:45
00:50 بازپخش کودکانه
03:35
00:05 میان برنامه
03:55
00:05 بازپخش میان برنامه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:40 بازپخش کتاب باز
05:35
00:25 بازپخش بازی تاج و نفت
06:00
01:30 بازپخش با همستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:45 بازپخش دلدادگان
08:30
00:05 بازپخش میان برنامه
09:30
00:20 زنده خبر
10:45
00:50 بازپخش کودکانه
11:35
00:05 بازپخش میان برنامه
11:55
00:05 بازپخش میان برنامه
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:40 بازپخش کتاب باز
13:35
00:25 بازپخش بازی تاج و نفت
14:00
01:30 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:45 بازپخش دلدادگان
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:15 پخش
19:15
00:45 زنده خانه مهر - پور صلعی
20:00
00:05 میان برنامه
20:05
00:50 آن سوی داستان
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:45 فرار بزرگ
21:45
00:15 پخش
23:00
00:15 طنین انقلاب
23:15
00:05 میان برنامه
23:20
00:10 کنج خاطرات
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 میان برنامه
23:45
00:15 هم سایه ها

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد