00:00
00:35 هم سایه ها
00:35
00:50 منشور
01:25
00:05 میان برنامه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:15 قهرمانان
02:05
00:05 میان برنامه
02:10
00:50 بازپخش محله گل و بلبل
03:00
00:05 بازپخش داستان های انقلاب
03:05
00:10 بازپخش پخش
03:15
00:25 بازپخش انقلاب در قاب
03:40
00:20 بازپخش چهل تیکه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:10 بازپخش کنج خاطرات
05:05
00:35 بازپخش طبل تو خالی
05:40
00:15 بازپخش ثمرقند
05:55
00:05 بازپخش میان برنامه
06:00
00:50 بازپخش آن سوی داستان
06:50
00:10 بازپخش پخش
07:00
00:15 بازپخش طنین انقلاب
07:15
00:05 بازپخش میان برنامه
07:20
00:10 بازپخش کنج خاطرات
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش هم سایه ها
08:35
00:05 بازپخش میان برنامه
08:40
00:50 بازپخش منشور
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:15 بازپخش قهرمانان
10:05
00:05 بازپخش میان برنامه
10:10
00:50 بازپخش محله گل و بلبل
11:00
00:05 بازپخش داستان های انقلاب
11:05
00:10 بازپخش پخش
11:15
00:25 بازپخش انقلاب در قاب
11:40
00:20 بازپخش چهل تیکه
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:10 بازپخش کنج خاطرات
13:05
00:35 بازپخش طبل تو خالی
13:40
00:15 بازپخش ثمرقند
13:55
00:05 بازپخش میان برنامه
14:00
00:50 بازپخش آن سوی داستان
14:50
00:10 بازپخش پخش
15:00
00:15 بازپخش طنین انقلاب
15:15
00:05 بازپخش میان برنامه
15:20
00:10 بازپخش کنج خاطرات
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:50 بازپخش هم سایه ها
16:35
00:50 بازپخش منشور
17:25
00:05 بازپخش میان برنامه
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 داستان های انقلاب
19:05
01:25 سینمایی راه نجات
20:30
00:45 زنده کنکاش
21:15
00:05 میان برنامه
21:20
00:40 ایران شهر
22:00
00:50 آن سوی داستان
22:50
00:10 پخش
23:00
00:15 طنین انقلاب
23:15
00:05 میان برنامه
23:20
00:10 کنج خاطرات
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 دلدادگان

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد