00:00
00:15 بازپخش ادامه جشنواره تئاتر
00:15
00:05 میان بر نامه
00:20
00:55 سریال ایرانی
01:15
00:05 بازپخش میان بر نامه
01:20
00:30 بازپخش گزینه 4
01:50
00:05 میان بر نامه
01:55
00:50 بازپخش چهار سوی علم
02:45
00:10 هنرنامه
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:30 بازپخش انقلاب های جهان
03:30
00:05 میان بر نامه
03:35
00:55 بازپخش آنسوی داستان
04:30
00:10 میراثی از سناباد
04:40
00:05 میان بر نامه
04:45
00:30 بازپخش شرح نهج البلاغه
05:15
00:05 میان بر نامه
05:20
00:25 اذان صبح
05:45
00:05 میان بر نامه
05:50
00:10 بازپخش کتاب و دیگر هیچ
06:00
00:15 پخش
06:15
00:15 بازپخش فوتون
06:30
00:05 میان بر نامه
06:35
00:20 بازپخش چهل سالگی
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:55 بازپخش چهار سوی علم
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
01:15 زنده طلوع
09:15
00:15 بازپخش فوتون
09:30
00:25 بازپخش انقلاب های جهان
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
01:00 بازپخش نغمه ها
11:00
00:10 میان بر نامه
11:10
00:05 میان بر نامه
11:15
00:10 کتاب و دیگر هیچ
11:25
00:05 میان بر نامه
11:30
00:10 بازپخش هنرنامه
11:40
00:30 شرح نهج البلاغه
12:10
00:05 میان بر نامه
12:15
00:25 اذان ظهر
12:40
00:15 بازپخش فوتون
12:55
00:05 میان بر نامه
13:00
01:15 بازپخش جشنواره تئاتر فجر
14:15
00:05 میان بر نامه
14:20
00:55 چهار سوی علم
15:15
00:05 میان بر نامه
15:20
00:10 بازپخش کتاب و دیگر هیچ
15:30
00:30 بازپخش جادوی تاریخ
16:00
00:30 زنده یادگیری آسان
16:30
00:05 میان بر نامه
16:35
00:10 بازپخش هنرنامه
16:45
00:05 میان بر نامه
16:50
00:10 فوتون
17:00
00:55 آنسوی داستان
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:55 بازپخش اذان مغرب و سریال ایرانی
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 نمودار
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 برکت
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
00:50 مستند هفتاد سال هوس
21:50
00:10 میان بر نامه
22:00
00:25 چهل سالگی
22:25
00:30 انقلاب های جهان
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
01:00 زنده جشنواره تئاتر فجر

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد