00:00
00:35 دیوار به دیوار 2
00:35
00:50 آنسوی داستان
01:25
00:05 میان برنامه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:50 کودک شو
02:40
00:05 بازپخش میان برنامه
02:45
00:45 بازپخش محله گل و بلبل
03:30
00:05 بازپخش میان برنامه
03:35
00:25 بازپخش ثمرقند
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:35 بازپخش کتاب باز
05:35
00:25 بازپخش نان و گرگ
06:00
01:00 بازپخش با همستان
07:00
00:30 بازپخش میراث گاماسا
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش دیوار به دیوار 2
08:35
00:50 بازپخش آنسوی داستان
09:25
00:05 بازپخش میان برنامه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:30 بازپخش ننگ ابدی
10:20
00:05 میان برنامه
10:25
00:15 سرزمین من
10:40
00:05 میان برنامه
10:45
00:45 بازپخش محله گل و بلبل
11:30
00:05 بازپخش میان برنامه
11:35
00:25 بازپخش ثمرقند
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:35 بازپخش کتاب باز
13:35
00:25 بازپخش نان و گرگ
14:00
01:00 بازپخش با همستان
15:00
00:30 بازپخش میراث گاماسا
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:50 بازپخش دیوار به دیوار 2
16:35
00:50 بازپخش آنسوی داستان
17:25
00:05 بازپخش میان برنامه
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:05 میان برنامه
18:15
02:10 زنده فوتبال نفت مسجد سلیمان - پرسپولیس - شروع بازی 18:30
20:25
00:05 میان برنامه
20:30
00:45 زنده کنکاش
21:15
00:40 ایرانشهر
21:55
00:05 میان برنامه
22:00
01:30 زنده با همستان - عبدالرحمانی
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 دلدادگان

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد