00:00
01:00 بازپخش خندوانه
01:00
01:00 بازپخش کتاب باز (مرور هفته)
02:00
00:30 بازپخش ترش و شیرین
02:30
00:30 بازپخش نمای نزدیک
03:00
02:00 بازپخش خندوانه
05:00
01:00 بازپخش چهل تیکه
06:00
00:30 بازپخش نسیم دانش
06:30
00:30 بازپخش ترش و شیرین
07:00
02:00 بازپخش خندوانه
09:00
01:00 بازپخش چهل تیکه
10:00
00:30 بازپخش ترش و شیرین
10:30
00:30 بازپخش قاصدک
11:00
02:00 بازپخش خندوانه
13:00
01:00 بازپخش کتاب باز (مرور هفته)
14:00
00:30 بازپخش نسیم دانش
14:30
00:30 بازپخش قاصدک
15:00
01:00 بازپخش چهل تیکه
16:00
00:30 بازپخش ترش و شیرین
16:30
00:30 بازپخش نمای نزدیک
17:00
02:00 بازپخش خندوانه
19:00
00:30 ترش و شیرین
19:30
00:30 شکرآباد
20:00
00:30 نسیم آوا
20:30
00:30 قاصدک
21:00
01:00 شوتبال
22:00
00:30 نمای نزدیک
22:30
00:30 میان برنامه
23:00
01:00 خندوانه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد