01:00
00:05 میان برنامه ها
01:05
00:40 بازپخش دستپخت
01:45
00:05 راز هستی
01:50
00:03 میان برنامه ها
01:53
00:50 مستند زندگی
02:43
00:03 میان برنامه ها
02:46
00:30 ایران دیاری برای تمام فصول
03:16
00:03 میان برنامه ها
03:19
00:25 بازارهای سنتی
03:44
00:04 میان برنامه ها
03:48
01:30 تسبیح صبا
05:18
00:05 میان برنامه ها
05:23
00:22 ثمر قند
05:45
00:05 میان برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 میان برنامه ها
06:05
00:25 یک لقمه نون
06:30
00:25 همسفر
06:55
00:05 میان برنامه ها
07:00
01:00 خلاصه صبح بخیر ایران
08:00
00:05 میان برنامه ها
08:05
00:30 نوروز در استانها
08:35
00:05 میان برنامه ها
08:40
00:15 زنده راهیان نور
08:55
00:05 پیامهای بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:45 سرزمین ما
10:18
00:05 پیام های بازرگانی
10:23
00:05 میان برنامه ها
10:28
00:15 تیزر برنامه های نوروزی و میان برنامه ها
10:43
00:05 میان برنامه ها
10:48
00:20 والفجر
11:08
00:08 پیام های بازرگانی
11:16
00:08 میان برنامه ها
11:24
12:04
00:06 میان برنامه ها
12:10
00:17 اذان
12:27
01:24 زنده سیمای خانواده
13:51
00:03 میان برنامه ها
13:54
00:04 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:05 میان برنامه ها
14:55
00:05 سبد خانواده
15:00
00:05 پیامهای بازرگانی
15:05
00:20 تیزر برنامه های نوروزی و میان برنامه ها
15:25
00:50 زنده معرفی برنامه های نوروزی
16:15
00:05 پیام های بازرگانی
16:20
00:10 میان برنامه ها
16:30
00:20 مطبخ
16:50
00:05 میان برنامه ها
16:55
00:05 پیام های بازرگانی
17:00
00:30 کارنامه صد
17:30
00:06 میان برنامه ها
17:36
00:05 پیام های بازرگانی
17:41
00:45 شما و سیما
18:26
00:20 اذان
18:46
00:09 میان برنامه ها
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه ها
19:30
00:10 هلال احمر
19:40
00:10 مشارکتی بنادر
19:50
00:10 پیام های بازرگانی
20:00
00:48 دستپخت
20:48
00:05 پیام های بازرگانی
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
02:55 زنده فرمول یک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد