01:00
00:05 میان برنامه ها
01:05
00:30 نوروز در روستا
01:35
00:15 عیدانه
01:50
00:04 راز هستی
01:54
00:03 میان برنامه ها
01:57
00:50 مستند پرواز
02:47
00:02 میان برنامه ها
02:49
00:30 ایران دیاری برای تمام فصول
03:19
00:03 میان برنامه ها
03:22
00:26 بازارهای سنتی
03:48
01:30 تسبیح صبا
05:18
00:05 میان برنامه ها
05:23
00:23 ثمر قند
05:46
00:04 میان برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد و قرآن و سرود
06:00
00:05 میان برنامه ها
06:05
00:25 یک لقمه نون
06:30
00:25 همسفر
06:55
00:05 میان برنامه ها
07:00
01:00 خلاصه صبح بخیر ایران
08:00
00:05 میان برنامه ها
08:05
00:30 نوروز در استانها
08:35
00:05 میان برنامه ها
08:40
00:15 زنده راهیان نور
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:05 تیزر برنامه ها
09:35
00:25 با فرشتگان
10:00
00:05 پیام های بازرگانی
10:05
00:10 میان برنامه ها
10:15
10:55
00:05 میان برنامه ها
11:00
00:05 پیام های بازرگانی
11:05
01:04 زنده ویژه برنامه جشن ولادت
12:09
00:20 اذان
12:29
01:20 زنده ویژه برنامه جشن ولادت
13:49
00:06 تیزر برنامه ها
13:55
00:05 پیام بازرگانی
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه تأمینی
14:50
00:05 میان برنامه ها
14:55
00:05 پیام های بازرگانی
15:00
00:15 تیزر برنامه های نوروزی ومیان برنامه ها
15:15
00:20 ستایش نور
15:35
00:10 مشارکتی بنادر
15:45
00:05 میان برنامه ها
15:50
00:10 پیام های بازرگانی
16:00
01:48 فیلم سینمایی پیامک های آرزو
17:48
00:05 پیام بازرگانی
17:53
00:30 مشارکتی نفت
18:23
00:05 میان برنامه ها
18:28
00:20 اذان
18:48
00:03 پیام های بازرگانی
18:51
00:04 نماهنگ ویژه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام های بازرگانی
19:20
01:28 زنده ویژه تحویل سال
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 عطر ماندگار
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه - تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
01:00 مجموعه داستانی نون خ
23:05
00:05 پیام های بازرگانی
23:10
00:05 میان برنامه ها
23:15
03:15 زنده ویژه تحویل سال

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد