00:00
00:55 ادامه گزارش پلیکان
01:00
01:36 کوهستان
02:36
00:15 موسیقی فیلم روز میهن پرستان
03:00
01:31 دره تاریک
04:31
01:33 کیمیا
06:10
01:50 گزارش پلیکان
08:00
01:23 نهنگ خشمگین
09:29
01:31 دره تاریک
11:00
01:00 نور آتش
12:00
00:13 ادامه نور آتش
12:13
00:14 موسیقی فیلم سرزمین فردا
12:30
00:30 چهل سال چهل فیلم
13:00
01:30 کیمیا
14:30
00:15 موسیقی فیلم ارباب حلقه ها - دو برج
14:45
00:10 جادوی سینما 2 - جنگ بی نهایت
15:00
01:35 پاییز سرافیم
16:35
00:21 سینما IQ کلاکت 8
17:00
01:49 کشتی یاماتو
19:00
01:20 عملیات قطب شمال
20:20
00:21 سینما IQ کلاکت 8
20:41
00:13 موسیقی فیلم چهار شگفت انگیز
21:00
01:30 استشهادی برای خدا
22:30
00:14 موسیقی فیلم مرد عنکبوتی شگفت انگیز
23:00
01:00 یتیم خانه ایران

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد