00:00
00:35 زوج یا فرد
00:35
00:50 معنای زندگی
01:25
00:05 میان برنامه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 بازپخش میان برنامه
01:55
00:50 کودک شو
02:45
00:15 پخش
03:00
00:50 بازپخش محله گل و بلبل
03:50
00:10 بازپخش پخش
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:45 بازپخش نبرد ربات ها
05:45
00:15 بازپخش پخش
06:00
01:30 بازپخش با همستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش زوج یا فرد
08:35
00:50 بازپخش معنای زندگی
09:25
00:05 بازپخش میان برنامه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:40 بازپخش منهای نفت
10:35
00:25 بازپخش حالا چی
11:00
00:50 بازپخش محله گل و بلبل
11:50
00:10 بازپخش پخش
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:45 بازپخش نبرد ربات ها
13:45
00:15 بازپخش پخش
14:00
01:30 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:50 بازپخش زوج یا فرد
16:35
00:50 بازپخش معنای زندگی
17:25
00:05 بازپخش میان برنامه
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
01:20 کودکانه
19:30
00:30 دور یا نزدیک
20:00
03:30 زنده با همستان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 لحظه گرگ و میش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد