00:00
00:30 لحظه گرگ و میش
00:30
00:05 میان برنامه
00:35
00:50 زنده روشنا
01:25
00:05 میان برنامه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 بازپخش میان برنامه
01:55
00:30 بازپخش دور یا نزدیک
02:25
00:05 بازپخش میان برنامه
02:30
01:20 بازپخش کودکانه
03:50
00:10 بازپخش پخش
04:00
03:30 بازپخش باهمستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:45 بازپخش لحظه گرگ و میش
08:30
00:05 بازپخش میان برنامه
08:35
00:50 بازپخش روشنا
09:25
00:05 بازپخش میان برنامه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:30 بازپخش دور یا نزدیک
10:25
00:05 بازپخش میان برنامه
10:30
01:20 بازپخش کودکانه
11:50
00:10 بازپخش پخش
12:00
03:30 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:45 بازپخش لحظه گرگ و میش
16:30
00:05 بازپخش میان برنامه
16:35
00:50 بازپخش روشنا
17:25
00:05 بازپخش میان برنامه
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
01:30 سینمایی اینجا آسمان ...
20:35
00:10 پخش
20:45
00:40 کاروانسرا
21:25
00:05 میان برنامه
21:30
00:25 تولد یک رویا
21:55
00:05 میان برنامه
22:00
01:15 زنده با همستان - ولی زاده
23:15
00:15 پخش
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 کلاه پهلوی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد