00:00
00:55 سریال ایرانی
00:55
00:05 میان بر نامه
01:00
00:30 بازپخش یادگیری آسان
01:30
00:05 میان بر نامه
01:35
01:55 بازپخش سینمایی
03:30
00:05 میان بر نامه
03:35
00:55 اذان صبح
04:30
00:05 میان بر نامه
04:35
00:20 بازپخش سخنرانی تد
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
01:00 بازپخش رودررو
06:00
00:15 پخش
06:15
00:55 بازپخش چهار سوی علم
07:10
00:05 میان بر نامه
07:15
00:30 بازپخش قصه شب
07:45
00:10 بازپخش فوتون
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 بازپخش مستند خارجی
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:55 معرفت
09:55
00:10 میان بر نامه
10:05
00:25 برکت
10:30
01:30 سینمایی
12:00
00:10 میان بر نامه
12:10
00:10 نما 4
12:20
00:10 فوتون
12:30
01:00 اذان ظهر
13:30
00:10 میان بر نامه
13:40
01:15 بازپخش زاویه
14:55
00:05 میان بر نامه
15:00
00:55 چهار سوی علم
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:30 درس گفتار
16:30
00:10 میان بر نامه
16:40
00:30 یادگیری آسان
17:10
00:05 میان بر نامه
17:15
00:30 مستند داخلی
17:45
00:10 نما4
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:55 بازپخش سریال ایرانی
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 ضیافت
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:15 میان برنامه
20:40
00:20 اذان مغرب
21:00
01:55 سینمایی
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 مستند خارجی
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد