00:00
00:40 زوج یا فرد
00:40
00:40 کهن ترین سرزمین
01:20
00:10 پخش
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 بازپخش میان برنامه
01:55
00:50 خانه ای در تاریکی
02:45
00:15 پخش
03:00
00:50 بازپخش کودکانه
03:50
00:10 بازپخش پخش
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:55 بازپخش دروازه خورشید
05:55
00:05 بازپخش میان برنامه
06:00
01:15 بازپخش با همستان
07:15
00:15 بازپخش پخش
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:55 بازپخش زوج یا فرد
08:40
00:40 بازپخش کهن ترین سرزمین
09:20
00:10 بازپخش پخش
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:40 سمت خدا
10:35
00:05 میان برنامه
10:40
00:15 ثمرقند
10:55
00:05 میان برنامه
11:00
00:50 بازپخش کودکانه
11:50
00:10 بازپخش پخش
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:55 بازپخش دروازه خورشید
13:55
00:05 بازپخش میان برنامه
14:00
01:15 بازپخش با همستان
15:15
00:15 بازپخش پخش
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:55 بازپخش زوج یا فرد
16:40
00:40 بازپخش کهن ترین سرزمین
17:20
00:10 بازپخش پخش
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 بازپخش پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:20 زیر زنگ
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:30 چهل تیکه سری جدید
20:00
00:55 زنده خانه مهر - پور صلعی
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:35 کتاب باز
21:35
00:05 میان برنامه
21:40
00:15 سرزمین من
21:55
00:05 میان برنامه
22:00
01:15 زنده با همستان - خلیفه
23:15
00:15 پخش
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 لحظه گرگ و میش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد