00:00
00:15 ادامه شبهای هنر
00:15
00:05 میان بر نامه
00:20
00:50 سریال ایرانی
01:10
02:55 بازپخش سینمایی
04:05
00:05 میان بر نامه
04:10
00:30 اذان صبح
04:40
00:05 میان بر نامه
04:45
01:15 بازپخش زاویه
06:00
00:15 پخش
06:15
00:10 بازپخش دلنوازان
06:25
00:05 میان بر نامه
06:30
00:55 بازپخش چهار سوی علم
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
01:15 بازپخش شبهای هنر
08:45
00:10 بازپخش نما4
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:55 بازپخش نغمه ها
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:25 درس گفتار
10:25
00:05 میان بر نامه
10:30
01:50 سینمایی
12:20
00:05 میان بر نامه
12:25
00:10 بازپخش فوتون
12:35
00:05 میان بر نامه
12:40
01:00 اذان ظهر
13:40
00:15 جای پای فرهاد
13:55
00:05 میان بر نامه
14:00
00:55 بازپخش ضیافت
14:55
00:05 میان بر نامه
15:00
00:55 چهار سوی علم
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:55 سخنرانی رحیم پورازغدی
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:55 مجله کتاب
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:55 بازپخش سریال ایرانی
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 معرفت
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:10 میان بر نامه
20:35
00:20 اذان مغرب
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
01:55 سینمایی
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 مسافران کهکشان

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد