انتصاب سرپرست مرکز طرح؛ برنامه و ارزیابی سیما
با حکم معاون سیما، سرپرست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ با حکم دکتر میرباقری معاون سیما، سیدجواد مرادی به سمت سرپرست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب شد. در این حکم به ماموریت های مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما که عبارت از پژوهش های بنیادی، کاربردی و برنامه ای تلویزیونی؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی محتوایی؛ نظارت، ارزیابی و ارزش یابی برنامه ها، شبکه ها و مراکز تولیدی با هدف مدیریت و مهندسی پیام در معاونت سیما است، تاکید شده است. طراحی و تدوین منظومه گفتمانی مدیریت پیام سیما؛ تدوین سیاست های محتوایی برنامه های سیما، فرآیند بررسی و تصویب پیشینی طرح برنامه های تلویزیونی و صدور مجوز تولید؛ ارزیابی مستمر و منظم برنامه های سیما؛ ارزشیابی عملکرد شبکه ها و بازتولید گزارش های مراجع نظارتی درون و برون سازمانی و ارائه نتایج به همراه راه کارهای لازم به معاونت و شبکه ها و مراکز مربوطه از اهم وظایفی است که مورد انتظار معاون سیما از سرپرست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما است. لازم به ذکر است دکتر میرباقری از خدمات و تلاش های ارزشمند دکتر عبدالکریم خیامی در دوره تصدی وی قدردانی کرد. گفتنی است پیش از این مرادی قائم مقام مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما بود. انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد