جدول شماره ١٨ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول شماره ١٨ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ١٨ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهار شنبه  ٢ مهر برای شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. شبکه ‌آموزش:فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه١٢ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای    ساعت٨:٣٠ تا٩  شیمی١ پایه١٠ -مشترک تمام رشته ها  ساعت ٩ تا ٩:٣٠ توسعه وب پایه ١٢- رشته شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ حقوق و دستمزد پایه١١- رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای   ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠  مکاتب نقاشی - مبانی تجسمی پایه ١٠ -مشترک زمینه هنر  پایه ابتدایی:ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠بازی و ریاضی  پایه اولساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ علوم تجربی و تفکر   پایه دوم   ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی ونگارش  پایه سوم ساعت١٢ تا١٢:٢۵مطالعات و‌مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم   ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی    پایه پنجم   ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی    پایه ششم  متوسطه اول:ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی  ( درس دوم ) پایه هفتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی  ( درس دوم )  پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی  ( درس دوم  )  پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه :ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :شخصیت شناسی و و تاثیرش در یادگیری موثر  متوسطه دوم  :ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ١  پایه١٠- رشته  علوم تجربی       ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣   پایه١٢ دوازدهم  رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک  ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی٢  پایه یازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیکساعت ٢٠تا٢:٢۵ هویت اجتماعی پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠  فیزیک ٣ پایه دوازدهم   رشته علوم تجربی     شبکه چهار سیماساعت۷:۳۰درس جغرافیای ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی .ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۰:۱۵درس ریاض وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰ و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم و معارف . ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی ۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی.ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک. شبکه قران ومعارف سیماساعت ۱۵ درس جریان شناسی اندیشه های معاص پایه ۱۲رشته علوم و معارف قرآنی.ساعت۱۵:۳۰ درس احکام ۱ پایه  ۱۰ رشته علوم و معارف قرآنیساعت۱۶ درس احکام ۲  پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی.ساعت۱۶:۳۰ درس  آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد