امروز شنبه  5 فروردين 1396

.

.

.

.

00:14
00:03 تیزر برنامه ها
00:17
00:08 یک لبخند
00:25
00:40 مستند ایران -زنجان
01:05
00:03 تیزر برنامه ها
01:08
00:20 عیدانه
01:28
00:03 تیزر برنامه ها
01:31
01:33 بازپخش فیلم سینمایی جنون رقابت2
03:04
00:03 تیزر برنامه ها
03:07
00:50 بازپخش مجموعه داستانی علی البدل
03:57
00:03 تیزر برنامه ها
04:00
00:25 شباهنگام
04:25
00:15 نوروز در روستا
04:40
01:18 تسبیح صبا
05:58
00:10 دعای عهد و سرود و قرآن
06:08
00:30 سخنرانی مذهبی
06:38
00:04 تیزر بر نامه ها
06:42
00:50 ایرانگرد
07:32
00:03 تیزر برنامه ها
07:35
00:03 پیام بازرگانی
07:38
00:30 مجموعه داستانی مادر پر توقع
08:08
00:20 جهان ورزش
08:28
00:03 تیزر بر نامه ها
08:31
00:15 گنجنامه
08:46
00:07 فرهنگ ترافیک
08:53
00:04 تیزر برنامه ها
08:57
00:03 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 تیزر برنامه ها
09:30
00:05 پیام بازرگانی
09:35
00:40 بازپخش مستند ایران -زنجان
10:15
00:05 یک لبخند
10:20
00:05 تیزر برنامه ها
10:25
00:05 پیام بازرگانی
10:30
00:50 بازپخش مجموعه داستانی علی البدل
11:20
00:10 یک پنجره
11:30
00:04 پیام بازرگانی
11:34
00:05 تیزر بر نامه ها
11:39
00:53 برنامه کودک ونوجوان
12:32
00:05 از شما چه پنهون
12:37
00:03 میان برنامه
12:40
00:25 آفتاب شرقی
13:05
00:20 اذان
13:25
00:20 جهان در سالی که گذشت
13:45
00:05 از شما چه پنهون
13:50
00:03 تیزر برنامه ها
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 میان برنامه
14:40
00:05 پیام بازرگانی
14:45
00:50 بازپخش مجموعه داستانی علی البدل
15:35
00:05 پیام بازرگانی
15:40
00:05 تیزر بر نامه ها
15:45
01:44 فیلم سینمایی عبور
17:29
00:05 خشت بهشت
17:34
00:04 پیام بازرگانی
17:38
00:05 تیزر برنامه ها
17:43
00:14 عیدانه
17:57
00:03 تیزر برنامه ها
18:00
00:50 شکرستان
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 تیزر بر نامه ها
19:20
00:12 زنده راهیان نور
19:32
00:20 اذان
19:52
00:03 تیزر برنامه ها
19:55
00:03 میان برنامه
19:58
00:50 دستپخت
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:04 پیام بازرگانی
21:49
00:05 بازپخش خشت بهشت
21:54
00:06 پیام بازرگانی
22:00
00:50 مجموعه داستانی علی البدل
22:50
00:04 پیام بازرگانی
22:54
00:05 ایران ما
22:59
01:15 زنده بوی عیدی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد