امروز شنبه  3 تير 1396

.

.

.

.

00:08
00:05 میان برنامه
00:13
00:20 بازپخش گل خندانی
00:33
00:05 تیزبرنامه ها
00:38
00:53 بازپخش مجموعه داستانی زیر پای مادر
01:31
00:07 بازپخش اخلاق در بازار
01:38
00:12 شبستان
01:50
00:10 میان برنامه
02:00
02:20 زنده ماه خدا
04:20
00:02 میان برنامه
04:22
01:00 زنده ثقلین
05:22
00:04 تیزر برنامه ها
05:26
00:20 بازپخش ویژه روز قدس
05:46
00:04 میان برنامه
05:50
00:10 دعای عهد و سرود و قرآن
06:00
00:35 در امتداد غدیر
06:35
00:03 پیام بازرگانی
06:38
00:07 میان برنامه
06:45
00:30 بازپخش در امتداد فلق
07:15
00:15 تلنگر
07:30
00:05 تیزر برنا مه ها
07:35
00:35 بازپخش حدیث سرو
08:10
00:05 میان برنامه
08:15
00:30 سخنرانی مذهبی
08:45
00:07 فرهنگ ترافیک
08:52
00:05 تیزر برنامه
08:57
00:03 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 پیام بازرگانی
09:28
00:03 تیزر برنامه ها
09:31
00:25 برنامه کودک و نوجوان
09:56
00:07 میان برنامه
10:03
00:04 پیام بازرگانی
10:07
00:42 مجموعه داستانی او یک فرشته بود
10:49
00:06 تیزر برنا مه ها
10:55
00:05 پیام بازرگانی
11:00
01:30 زنده خانواده یک
12:30
00:05 میان برنامه
12:35
00:26 زنده آفتاب شرقی
13:01
00:20 اذان
13:21
00:19 زنده آفتاب شرقی
13:40
00:06 طرح قرآنی 1451
13:46
00:06 فرهنگ ترافیک
13:52
00:06 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 تیزر برنامه
14:40
00:10 مداحی ویژه
14:50
00:05 سبد خانواده
14:55
00:05 پیام بازرگانی
15:00
00:53 بازپخش مجموعه داستانی زیر پای مادر
15:53
00:05 پیام بازرگانی
15:58
00:05 تیزر برنامه ها
16:03
00:40 برنامه کودک و نوجوان
16:43
00:05 نماهنگ ویزه
16:48
00:05 پیام بازرکانی
16:53
00:25 ویژه برنامه
17:18
00:05 پیام بازرگانی
17:23
00:04 میان برنامه
17:27
00:30 مسافران طوس
17:57
00:08 میان برنامه
18:05
00:10 اخلاق در بازار
18:15
00:05 از کجا شروع کنیم
18:20
00:30 درس هایی از قرآن
18:50
00:05 تیزر برنا مه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:04 تیزر برنامه ها
19:29
00:07 مجله دانشگاه
19:36
01:02 زنده شهر باران
20:38
00:20 اذان
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:50 اخبار
21:50
00:05 میان برنامه
21:55
00:10 پیام بازرگانی
22:05
00:53 مجموعه داستانی زیر پای مادر
22:58
00:05 پیام بازرگانی
23:03
00:05 تیزر برنامه ها
23:08
00:50 زنده دعوت
23:58
00:03 میان برنامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد