حضور شهردار تهران، معاون سیما و مدیر شبکه تهران سیما در پشت صحنه ویژه سال تحویل "بهار جان"