گزارش تصویری گوشه ای از تلاش همکاران تولید و فنی سیما در پوشش رسانه ای راهپیمایی «روز جهانی قدس»