نشست ستاد سیاست گذاری جمعیت معاونت سیما با عوامل برنامه «کودک شو»