جدول شماره ۳۹ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول شماره ۳۹ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۳۹ مدرسه تلویزیونی ایران در روز پنجشنبه ۲۴مهر برای شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.   شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD - رشته الکترونیک - پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ نصب و راه اندازی پکیج گرمایشی پودمان یک - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۹تا۹:۳۰سرویس چرخ خودرو /پودمان یک - رشته مکانیک خودرو -پایه ۱۱- شاخه کار دانش و فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب - پایه ۱۱ -شاخه فنی وحرفه ای و کار دانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ استاندارد کورل دراو - پایه۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ بازی و ریاضی پایه سوم ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ علوم تجربی پایه پنجم ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم   متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰عربی - درس اول بخش سوم پایه هفتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی- درس دوم (ترجمه) پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶عربی - درس اول حل تمرین ها پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : آموزش مجازی- سنجش الکترونیکی   متوسطه دوم : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ آمادگی دفاعی - پایه ۱۰- مشترک تمام رشته ها ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی ساعت ٢٠تا٢:٢۵ فیزیک ۱ - چگالی ویژگی های فیزیک مواد - پایه۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی ۲ -معادلات گویا و گنگ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   شبکه چهار سیما ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.   شبکه قرآن و معارف سیماساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه ششم.ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه ششم. ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف.ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف .ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول.   انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد