جدول شماره ۱۸۹ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۱۸۹ مدرسه تلویزیونی ایران در روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت برای شبکه های آموزش و امید اعلام شد. شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:۳۰خیاطی   - مشترک همه پایه ها  -  شاخه فنی و حرفه ای  و کاردانش ساعت۸:۳۰تا۹:۰۰چهره سازی  - مشترک همه پایه ها- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۴:۰۰تا ١۴:۱۵فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١۴:۱۵تا۱۴:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم  ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۵:۵۲بازی و ریاضی پایه سوم ساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸بازی و ریاضی پایه پنجم  ساعت ۱۵:۴۰تا۱۶:۰۰بازی و ریاضی پایه ششم متوسطه اول: ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۲۰ عربی پایه هفتم ساعت۱۶:۲۰تا۱۶:۴۰ عربی پایه هشتم ساعت ١۶:۴۰تا ۱۷:۰۰ عربی پایه نهم متوسطه دوم  : ساعت ١۷:۰۰تا۱۷:۴۰ شیمی یک  - پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی  ساعت ۱۷:۴۰تا ۱۸:۲۰زیست  یک  - پایه ۱۰- رشته  علوم تجربی     شبکه امید: حل تمرین ساعت١٠:٣٠آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی ساعت١١ فیزیک ١ پایه دهم رشته تجربی ساعت ١١:٣٠ زیست ٣ پایه دوازدهم رشته تجربی ساعت ١٢ ریاضی و امار ١ پایه:دهم رشته انسانی ساعت ۱۲:۳۰ شیمی٢ پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

طراحی و اجرا توسط رسانه های نوین سیما