جدول شماره ۱۹۵ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز پنج شنبه ۵ خرداد اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۱۹۵ مدرسه تلویزیونی ایران در روز پنجشنبه پنج خرداد ماه برای شبکه های آموزش و امید اعلام شد. شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:۳۰خیاطی - مشترک همه پایه ها - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت۸:۳۰تا۹:۰۰ چهره سازی - مشترک همه پایه ها- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۴:۰۰تا ١۴:۱۵ فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١۴:۱۵تا۱۴:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۵:۵۲ فارسی و نگارش پایه سوم ساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵ بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ساعت ۱۵:۴۰تا۱۶:۰۰ بازی و ریاضی پایه ششم   متوسطه اول: ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۲۰دکاروفناوری پایه هفتم ساعت۱۶:۲۰تا۱۶:۴۰ کاروفناوری پایه هشتم ساعت ١۶:۴۰تا ۱۷:۰۰ کاروفناوری پایه نهم   متوسطه دوم :  ساعت ١۷:۰۰تا۱۷:۲۵ شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی ساعت ۱۷:۲۵تا ۱۸:۲۰ شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی      شبکه امید حل تمرین ساعت١٠:٣٠ آمارو احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی ساعت١١فیزیک ١پایه دهم رشته تجربی ساعت ١١:٣٠ زیست ٣ پایه دوازدهم رشته تجربی ساعت ١٢ ریاضی و امار ١پایه دهم رشته انسانی ساعت ۱۲:۳۰ شیمی٢پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

طراحی و اجرا توسط رسانه های نوین سیما