جدول شماره ۶۰ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۶۰ مدرسه تلویزیونی ایران در روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه برای شبکه های آموزش، قرآن و امید اعلام شد. شبکه ‌آموزش:فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰آموزش  نرم افزار  - مشترک همه پایه ها -شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩چرم دوزی - مشترک همه پایه ها - شاخه فنی و حرفه ای  ۶پایه ابتدایی:ساعت ۱۳:۴۵تا ۱۴:۰۵علوم تجربی و تفکر پایه اولساعت ۱۴:۰۸تا ۱۴:۲۸بازی و ریاضی پایه دومساعت ۱۴:۳۲تا۱۴:۵۲علوم تجربی و تفکر پایه سوم ساعت۱۴:۵۵تا ۱۵:۱۵بازی و ریاضی پایه چهارمساعت ۱۵:۱۸تا ۱۵:۳۸فارسی و نگارش پایه پنجم ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰فارسی و نگارش پایه ششممتوسطه اول:ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۲۵علوم  تجربی پایه هفتم ساعت۱۶:۲۵تا۱۶:۵۰علوم تجربی پایه هشتم ساعت ١۶:۵۰ تا ۱۷:۱۰علوم  تجربی پایه نهم ساعت ۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰هنر پایه نهم   متوسطه دوم  :ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰ زیست شناسی  سه - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربیساعت۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰ زیست شناسی سه  -  پایه ۱۲- رشته علوم تجربیساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵فیزیک دو - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰فیزیک دو  -  پایه ۱۱- رشته علوم تجربی  شبکه قران:ساعت۸ علوم و معارف قرآنی ۲رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰ احکام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۱هدیه های آسمانی  پایه سوم دبستانساعت۱۱:۲۰ آموزش قرآن  پایه دوم دبستان شبکه امید:ساعت ۱۰:۳۰انسان و محیط زیست پایه: یازدهم مشترک همه رشته هاساعت ۱۱:۰۰ انسان و محیط زیست پایه: یازدهم مشترک همه رشته هاساعت ۱۲:۰۰ انسان و محیط زیست پایه: یازدهم مشترک همه رشته هاساعت ۱۲:۳۰ انسان و محیط زیست پایه: یازدهم مشترک همه رشته هاانتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

طراحی و اجرا توسط رسانه های نوین سیما