آیین رونمایی یادمان شهدای معاونت سیما از دوربین خبرگزاری صدا و سیما

آیین رونمایی یادمان شهدای معاونت سیما از دوربین خبرگزاری صدا و سیما

دسته بندی: