نشست شورای مدیران سیما و فرمانده نیروی دریایی ارتش