نشست رییس مرکز سیمافیلم در خصوص معرفی سریال های جدید رسانه ملی