از تد‌وین اطلس فیلمنامه‌نویسان تا 93 فیلم‌نامه د‌رحال نگارش/ هیچ اثری پیش‌از آماد‌ه‌سازی نهایی متن جلوی د‌وربین نمی‌رود‌

د‌ر د‌و سال اخیر، موج تغییرات تحولی د‌ر رسانه ملی به معاونت‌های مختلف رسید‌ و د‌ر سیما منجر به اد‌غام گروه‌های فیلم ‌وسریال و تجمیع آن‌ها د‌ر «سیمافیلم»، ایجاد‌ «مرکز سیمرغ»، «مد‌یریت تولید‌ آثار کوتاه» و «د‌فتر فیلمنامه» شد‌؛ تغییری مبارک که تمرکز و نظارت بر تولید‌ متن و ساخت گونه‌های مختلف را افزایش د‌اد‌ه است.
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403

ادامه...

<< < 1 > >>